Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

 Cílem projektu bylo vytvoření dvou funkčních odborných koalic zaměřených na 6 sociálních služeb a jejich prostřednictvím zajistit efektivní provázání sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu seniorů (65+) se sníženou soběstačností a závislých na pomoci jiné osoby v rámci daného území.

Jednalo se o inovativní projekt, který přinášel nové systémové postupy v oblasti KPSS. Obsahem projektu bylo navázat na výstupy procesů plánování jednotlivých obcí Plzeňského kraje (dále PK) vznikem dvou odborných koalic (dále koalice), jejichž úkolem bylo hledat řešení nadregionálního zajištění sociálních služeb pro seniory potřebující pomoc druhé osoby a podporu pečujících osob (CS). Jednalo se o služby, které bylo potřeba řešit v kontextu větších území nebo nebylo efektivní je poskovat pouze pro jednu obec / město, nebo velikost obce neumožňovala jejich zajištění (venkovské a pohraniční oblasti PK). Identifikace služeb vycházela ze specifik území, potřeb obcí a kraje.

Aktivitami projektu byly:
- činnost koalic
- analýza současného stavu plánů
- zmapování a analýza služeb pro CS poskytovaných v PK: pečovatelské služby, osobní asistence, denní a týdenní stacionáře, odlehčovací služby, domovy pro seniory
- zjištění potřeb CS
- zpracování doporučení dalšího strategického postupu v zajištění služeb z pohledu kraje a obcí
- zpracování informačního materiálu pro CS
- popis příkladů dobré praxe v oblasti zajišťování a financování daných soc. služeb

Členy koalic byli poskytovatelé, zadavatelé a další odborníci, včetně uživatelů soc. služeb z území. Vznikly dvě koalice, jedna zohledňuje město Plzeň a druhá obce s rozšířenou působností, venkov a pohraničí. V rámci vzniklých koalic došlo k hledání řešení v oblasti poskytování služeb v rámci regonálního působení a vazby na současný stav.

Partnerské koalice se setkávaly minimálně na deseti celodenních setkání. Součástí byly motivační vzdělávací bloky a nabídka konzultací. Výstupem setkání byla zpracovaná doporučení směrovaná k obcím a současně k PK.

Výstupem jednotlivých aktivit je:
- analýza služeb poskytovaných CS
- analýza platních komunitních plánů soc. služeb
- brožura (doporučení kraji a obcím, závěry analýz)
- příklady dobré praxe při zajištění služeb
- prezentace služeb - brožura pro seniory a pečující osoby

Dokumenty ke stažení:

 1. setkání odborných koalic - koalice pro Plzeňský kraj, 20.11.2012

 1. setkání odborných koalic - koalice pro město Plzeň, 22.11.2012

 2. setkání odborných koalic - koalice pro Plzeňský kraj, 5.3.2013

 2. setkání odborných koalic - koalice pro město Plzeň, 7.3.2013

 3. setkání odborných koalic - domovy pro seniory, 20. 5. 2013

 3. setkání odborných koalic - pečovatelské služby, 7. 6. 2013

 4. setkání odborných koalic - koalice pro Plzeňský kraj, 13. 6. 2013

           příloha: SWOT analýza - odborná koalice 13. 6. 2013

 4. setkání odborných koalic - koalice pro město Plzeň, 18. 6. 2013

           příloha: SWOT analýza - odborná koalice 18. 6. 2013

 Srovnávací analýza sociálních služeb pro seniory v krajích ČR

 Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství - prezentace

 Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

 Analýza potřeb seniorů v PK z perspektivy poskytovatelů: Domov pro seniory

 Analýza potřeb seniorů v PK z perspektivy poskytovatelů: Odlehčovací služba

 Analýza potřeb seniorů v PK z perspektivy poskytovatelů: Pečovatelská služba

 Analýza potřeb seniorů v PK z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence

 Analýza potřeb seniorů v PK z perspektivy poskytovatelů: Denní a týdenní stacionář

Výstupy projektu:


Návrhy klíčových doporučení / cílů a opatření (doporučení Plzeňskému kraji)

Informační příručka pro seniory - zašleme na vyžádání

Plzeňský kraj - seniorů ráj? (přehled hlavních zjištění, příklady dobré praxe) - zašleme na vyžádání

 

 

 

 

 

 

 

 

CpKP západní Čechy podpořili