Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Centrum pro komunitní práci bylo realizátorem zakázky na vytvoření metodiky pro hodnocení monitorovacích indikátorů a hodnocení kvality naplňování Strategických plánů Leader (SPL). Zpracování metodiky bylo zahájeno v červenci a trvalo do konce srpna, resp. poloviny října, 2009. Zadavatelem zakázky bylo Ministerstvo Zemědělství ČR.

Postup a principy řešení
Při zpracování metodiky je dodržován individuální přístup ke každé ze 112 místních akčních skupin (MAS), které získaly podporu z Programu rozvoje venkova ČR. První část zpracování metodiky spočívá v analýze SPL z hlediska úrovně nastavení monitorovacích indikátorů a hodnocení (evaluace) realizace SPL. Na jejím základě bude vypracován doporučený minimální standard monitorovacích a hodnotících postupů, který bude sloužit k dosažení optimální úrovně těchto postupů u všech MAS a následně i k hodnocení těchto postupů.

Dalším výstupem analýzy bude rozdělení monitorovacích indikátorů používaných MAS na úrovni SPL do tématických kategorií (životní prostředí, cestovní ruch, místní ekonomika, apod.). Vytvořený přehled monitorovacích indikátorů bude sloužit jako zdroj inspirace pro aktualizaci a doplnění monitorovacích indikátorů pro každou MAS.

Již v současné fázi zpracování metodiky je jisté, že pro kvalitní hodnocení činnosti MAS je nezbytné posuzovat jak míru naplňování očekávaných výstupů realizace SPL, tak úroveň nastavení monitorovacích a hodnotících postupů. Proto se metodika zaměří i na hodnocení efektivity činnosti MAS, neboť správné nastavení fungování managementu, komunikace s regionem, zapojení místních subjektů, apod. je pro dosahování cílů stanovených MAS nezbytné.

Jakékoliv hodnocení MAS zároveň nesmí vést k nárůstu jejich byrokratické zátěže a nesmí být prováděno mechanicky. Při hodnocení musí být brána v potaz různorodost místních podmínek (velikost MAS, socio-ekonomická situace v území, apod.), která jednotlivé MAS vede k zaměřování se na řešení různých témat. Hodnocení MAS musí probíhat především kvalitativně, s ohledem na všechny faktory, které činnost MAS i výstupy, kterých chce dosáhnout, ovlivňují.

Projednání návrhu metodiky s MAS
Vzhledem k obsahu zakázky je projednání návrhu jejího řešení s cílovou skupinou klíčové. Místní akční skupiny (MAS) se metodickými doporučeními musí ztotožnit a aktivně je uplatňovat, či se významnou měrou podílet na jejich uplatňování.

Proto je postup zpracování metodiky konzultován se všemi MAS prostřednictvím Národní sítě MAS ČR:

Vzhledem ke krátké době určené na zpracování metodiky, doporučilo CpKP Ministerstvu zemědělství ČR, aby zpracovaná metodika sloužila jako základ pro širší diskuzi s místními akčními skupinami a bylo umožněno její připomínkování alespoň do konce letošního roku.

Hodnocené monitorovacích indikátorů MAS - závěrečná zpráva

Východicka

Zadání veřejné zakázky na zpracování metodiky monitorovacích infdikátorů pro MAS

Monitorovací indikátory - nabídka CpKP

Monitorovací indikátory - návrh řešení


Realizační tým a další informace
Za realizaci zakázky je zodpovědné Centrum pro komunitní práci západní Čechy, konkrétně Jan Martínek. Na jejím řešení se podílejí i ostatní pobočky CpKP a PhDr. O. Čepelka.

logo prv

CpKP západní Čechy podpořili