Západočeská pobočka Centra pro komunitní práci působí převážně v Plzeňském kraji. Realizujeme projekty týkající se místního udržitelného rozvoje, komunitního plánování sociálních služeb a vzdělávání. Spolupracujeme s obcemi, místními akčními skupinami a neziskovými organizacemi při přípravě projektů financovaných z veřejných zdrojů, tvorbě rozvojových strategií a zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí (např. účastí veřejnosti při plánování úprav veřejných prostranství). V oblasti vzdělávání spolupracujeme se základními i středními školami zejména na projektech týkajících se osvojování základních občanských kompetencí žáků a posilování místní identity. Rovněž realizujeme vzdělávací semináře a vydáváme publikace shrnující dobrou praxi v obnově a rozvoji venkova, které mohou sloužit jako inspirace pro další činnost pro zájemce z celé České republiky.

Sudety západních Čech a jejich příběhy 1. říjen 2013 Napsal/a Super User 14918

Podkategorie

  • Místní a udržitelný rozvoj

    provizorni program MURPoskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst, krajů, místních akčních skupin. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO, a také místními akčními skupinami), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými subjekty s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením místních aktérů. Principy udržitelného rozvoje propagujeme i prostřednictvím publikační činnosti, i realizací vzdělávacích akcí.

  • Podpora sociální integrace

    Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou orientovány na podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Zaměřujeme se zejm. na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. Dále realizujeme projekty na podporu poskytovatelů sociálních služeb, např. v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb.

  • Výchova k občanství

    Skupinová práce žákůPokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově tak přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na základních školách. Proto nabízíme školám výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. Pedagogům poskytujeme metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.

CpKP západní Čechy podpořili